Privacy

Om uw bestelling te kunnen behandelen hebben we enkele gegevens van u nodig. We vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt laten verwijderen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Nederlandse YBO Trading | Your Online Business (merkhouder van Koffiemaatje.shop). U dient zich ervan bewust te zijn dat Nederlandse YBO Trading | Your Online Business niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Koffiemaatje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Verwerking van uw gegevens
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens eventueel inzichtelijk kunnen zijn.

Onze webwinkel, via WordPress
Koffiemaatje.shop is ontwikkeld met software van WordPress. Gegevens die u met het plaatsen van een bestelling aan ons beschikbaar stelt, worden met WordPress gedeeld. WordPress heeft alleen toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van deze software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Monkey Vision
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Monkey Vision. Monkey Vision verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Monkey Vision kan wel metagegevens verzamelen over het gebruik van haar diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Monkey Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Monkey Vision is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betalingen
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments. Mollie Payments werkt samen met banken en creditcard maatschappijen om betalingen zo veilig mogelijke te laten verlopen. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres invullen. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL/Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats, indien van toepassing, met DHL/Bpost delen. Deze aanbieder gebruikt de gegevens alleen ten behoeve van het bezorgen van uw bestelling. In het geval dat DHL/Bpost onderaannemers inschakelt, stelt deze aanbieder ook gegevens aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de software van E-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, vragen we u om slechts enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te behandelen. De gegevens die we vragen zijn:
– Uw naam
– Postcode, adres en woonplaats
– Emailadres (Hiermee kunnen we u op de hoogte houden van de status van uw bestelling)
– Optie tot inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shopify. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Uw gegevens moeten we daarom gedurende die periode bewaren.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren maar nooit langer dan noodzakelijk. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Wij verzamelen alleen functionele, anonieme informatie voor website-analyse met behulp van zgn. cookies. Die informatie gebruiken we om onze website te blijven verbeteren. De gegevens uit die informatie zijn anoniem en worden niet verbonden met uw persoonlijke gegevens. Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om uw privégegevens van uw computer of telefoon uit te lezen en/of om wachtwoorden te onderscheppen. Verder kunnen ze een computer of telefoon niet infecteren met een virus. Deze cookie heeft een bewaartermijn van 14 maanden.

Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking-cookies. Dat soort cookies volgen u alsmaar (met allerlei advertenties), ook bij bezoek aan andere websites en zijn een potentieel risico voor uw privacy.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Koffiemaatje.shop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons via info@koffiemaatje.shop. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek via info@koffiemaatje.shop indienenU ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking via info@koffiemaatje.shop indienen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@koffiemaatje.shop. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Portablefortravel.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via info@koffiemaatje.shop.

Aanpassingen Privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan onze maandelijkse nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. We sturen alleen een (maandelijkse) nieuwsbrief als u daarvoor vooraf toestemming geeft aan ons.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

YBO Trading | Your Online Business (merkhouder Koffiemaatje.shop), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid

Koffiemaatje.shop
Lijnbaanshof 6 (geen bezoek/retouradres)
1398 VC  Muiden
085-0003382
info@koffiemaatje.shop